สรุปประกาศ ก.บ.ม. มข. (ฉบับที่ 10/2560) และ (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดย หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

 

ข้าราชการ

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 2. เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน-ชำนาญงานพิเศษ
 3. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
 4. เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
 5. เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
 6. เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 7. เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 8. เอกสารหมายเลข 7 แบบแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง
 9. เอกสารหมายเลข 8 แบบสรุปการประเมินข้าราชการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 2. เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญงาน-ชำนาญงานพิเศษ
 3. เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
 4. เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
 5. เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง
 6. เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 7. เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 8. เอกสารหมายเลข 7 แบบแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง
 9. เอกสารหมายเลข 8 แบบสรุปการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 10. เอกสารหมายเลข 9 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 11. เอกสารหมายเลข 10 ข้อเสนอแนวความคิด