หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

  ยื่นขอรับทุน               ประกาศ

แบบรายงาน

 แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัยวิจัยฯ

แบบรายงานฉบับสมบูรณ์

 แบบชี้แจงแก้ไขการปรับปรุงรายงานความก้าวหน้า

 แบบชี้แจงแก้ไขการปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์

 

 

เจ้าของเรื่อง : คุณจตุพร พิทักษ์พลรัตน์   โทร. 043-009-700 ต่อ 50216 , 06-1024-5111 หรือ โทรศัพท์ภายใน  50216 หรือ    email: pjatup@kku.ac.th