📝ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


📑 ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน


1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. อื่นๆ

☑️  CHECK  LIST 


 1. ) ค่าตอบแทน
  ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
  ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติ
  ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ
  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
  ค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานสอน
  ค่าสมนาคุณอาจารย์สาขาขาดแคลน
  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ
 2. ) ค่าใช้สอย
  ทุนการศึกษา
  ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ดอกไม้ ธูป เทียน)
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวิทยากร
  ค่าใช้จ่ายสำหรับทุน TA
  ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานในประเทศ
  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขส่วนตัว
  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ IP Phone
  ค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศ
  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม
  ค่าลงทะเบียนอบรม หรือ ประชุมวิชาการ
 3. ) ค่าวัสดุตาม ว.119
  ค่าจัดซื้อวัสดุ วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เฉพาะมีโครงการรองรับ
  ค่าจ้างเหมารถตู้ (ว.119) วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เฉพาะมีโครงการรองรับ