ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 14/2566
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  • แบบ มข.01 แบบประเมินค่างาน 
  • แบบ มข.02 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  
  • แบบ มข.03 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
  • แบบ มข.04 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน  
  • แบบ มข.05 แบบรับรองการใช้ประโยชน์ในผลงาน   
  • แบบ มข.06 แบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

1. ตรวจสอบประวัติ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ มข. (https://me.hr.kku.ac.th/)
2. ตรวจสอบผลการประเมินที่ระบบ ENPMS คณะฯ  https://kku.world/zd5x4
3. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  https://kku.world/nncul
4. สรุปขั้นตอน คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  https://kku.world/ebzec