22519214_10213984406274480_2098827586052839072_n

นายสำเร็จวิทย์ เวียงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสาม จากการประกวดออกแบบนานาชาติระดับอุดมศึกษาในงาน the 2017 APEC (Asia-pacific economic cooperation) Design Contest จัดโดย Metal Industries Research & Development Centre of Chinese Taipei เมื่อ 15 กันยายน 2560
> อ่านรายละเอียด <

0044-1

นักศึกษาวิศวเกษตร คว้า 4 รางวัลจากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่23 ปี 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เมื่อวันที่  23-24 มีนาคม 2560
> อ่านรายละเอียด <

0022-1

นายณัฐพล   ถนอมทรัพย์ นางสาวณิชา  วรรณภักดี นายรวีโรจน์  หาญศักดิ์วิธีกุล นายจักรพันธ์   เกี่ยวหนองแก   นายเนวิน   รัตนบุญทา นายสิงห์พรรณเพชร ศรีบุตร นายธนาธิป สุวรรณจันทร์ดี นางสาวชนิภรณ์ ยิ้มแย้ม  นายณัฐพล ตันติบัญชาชัย นายสหรัถ โกสีย์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” และรางวัล Top score in data computing จากการแข่งขันการประชันทักษะทางด้านสมองกลฝังตัว ประจำปี 2560 (TESA Top Gun Rally 20117)”  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560
> อ่านรายละเอียด <

Untitled-2

นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ นายพัสกร แสงสว่าง และ นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017” ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)   และได้รับ “รางวัลชมเชย” จากการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อระบุทะเบียนยานพาหนะโดยอัตโนมัติ   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
> อ่านรายละเอียด <

16522683_1431076643603353_1028432661_n

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยทีมวิจัย  เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานน้ำวนอิสระ”  จากท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในงานวันมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและวันนักประดิษฐ์ 2017 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
> อ่านรายละเอียด <

ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
>อ่านรายละเอียด<

นางสาวสุพัตรา บุตรเสรีชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโปสเตอร์สวยงาม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
> อ่านรายละเอียด <

นายกันต์ อึ้งศิริสวัสดิ์ นายจีรเกียรติ ภูบุญอบ นายชัยวัฒน์ วุฒิอุดมพงศ์ นางสาวลลิตา โลกนิยม และนายรวมยศ รัตนมงคล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน “การประชันสุดยอดฝีมือทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 18-23 มกราคม 2559
>อ่านรายละเอียด<

นายวัชรพล โคตรเวียง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  นายณัฏฐ์ หาญโสภา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และนางสาวสุพัตรา บุตรเสรีชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “The National and International Graduate Research Conference 2016 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
> อ่านรายละเอียด <

อ.ดร.ณัญธิวัฒน์  พลดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เมื่อวันที่ 6 – 8 มกราคม 2559
> อ่านรายละเอียด <

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015 เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558
> อ่านรายละเอียด <

นายปรเมศวร์ เบ้าวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Best paper award ในการประชุมวิชาการ International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2015 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

> อ่านรายละเอียด <

img_90ab627341c160371779b6130f36e5c9

นายรัฏพิชญ์ สาตาชนม์  นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Best Paper in the Topic of Survey and Geographic Information System Engineering ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558
> อ่านรายละเอียด <

img_83e3f0440c0f6609ae2d00356d42b2dc

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558
> อ่านรายละเอียด <