ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
>อ่านรายละเอียด<

นางสาวสุพัตรา บุตรเสรีชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโปสเตอร์สวยงาม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
> อ่านรายละเอียด <

นายกันต์ อึ้งศิริสวัสดิ์ นายจีรเกียรติ ภูบุญอบ นายชัยวัฒน์ วุฒิอุดมพงศ์ นางสาวลลิตา โลกนิยม และนายรวมยศ รัตนมงคล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน “การประชันสุดยอดฝีมือทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 18-23 มกราคม 2559
>อ่านรายละเอียด<

นายวัชรพล โคตรเวียง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  นายณัฏฐ์ หาญโสภา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และนางสาวสุพัตรา บุตรเสรีชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “The National and International Graduate Research Conference 2016 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
> อ่านรายละเอียด <

อ.ดร.ณัญธิวัฒน์  พลดี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เมื่อวันที่ 6 – 8 มกราคม 2559
> อ่านรายละเอียด <

ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award 2015 เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558
> อ่านรายละเอียด <

นายปรเมศวร์ เบ้าวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล Best paper award ในการประชุมวิชาการ International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2015 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

> อ่านรายละเอียด <

img_90ab627341c160371779b6130f36e5c9

นายรัฏพิชญ์ สาตาชนม์  นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Best Paper in the Topic of Survey and Geographic Information System Engineering ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558
> อ่านรายละเอียด <

img_83e3f0440c0f6609ae2d00356d42b2dc

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558
> อ่านรายละเอียด <

 
X