แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการดำเนินการ

ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วศ.วช.1
(EN AC 1)

คำร้องทั่วไป (General Request Form)

1) ขั้นตอนการขอรักษาสถานภาพ 

กรณีดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้ รักษาสถานภาพนักศึกษา ขอกักตัวสอบ (มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวันสอบซ้อนทับกัน) เป็นต้น

วศ.วช.2
(EN AC 2)

คำร้องขอหนังสือรับรอง/Transcript
(Certificates Request Form)

 

 

วศ.วช.9
(EN AC 9)

คำร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณีพิเศษ
(Special Case Registration Request Form)

ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียน
กรณีพิเศษ

กรณีพิเศษ เช่น 1) นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้ว ขอลงทะเบียนรายวิชาซ้ำ ในรายวิชาที่ได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป 2) ลงทะเบียนเรียนไม่ตามแผนจึงไม่ได้รับการสำรองที่นั่ง จำนวนเต็ม 3) ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาทำให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนไม่ได้ 4) หมดเขตการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่าน Reg เป็นต้น

req.kku.ac.th

คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า-น้อยกว่าที่กำหนด

ขั้นตอนการขอลงทะเบียน
มากกว่า-น้อยกว่าหน่วยกิตที่กำหนด

 

req.kku.ac.th

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามระบบ

ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียน
ข้ามระบบ

 

req.kku.ac.th

คำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้สัญลักษณ์ W

ขั้นตอนการขอถอนติด W

 

req.kku.ac.th

คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการขอผ่อนผัน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

วศ.วช.6
(EN AC 6)

คำร้องขอสอบชดเชย
(Catch – Up Exam Request Form)

ขั้นตอนการขอสอบชดเชย

 

วศ.วช.12
(EN AC 12)

คำร้องตรวจสอบระดับคะแนน
(Grade Appeal Request Form)

ขั้นตอนการตรวจสอบระดับคะแนน
ออนไลน์

-> ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน (ฉบับที่ 5/2562)

สบพ.303

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
(Credit Transfer Request Form for Undergraduate Student)

 ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชา

ดำเนินการยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ที่งานการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น
-> ตามประกาศการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ

วศ.วช.14
(EN AC 14)

คำร้องขอร่วมเรียน
(Course Participation Request Form)

 ขั้นตอนการขอร่วมเรียน

สำหรับกรณี 1) รอการเทียบโอน หรือ 2) รอผลอนุมัติย้ายหลักสูตร ดำเนินการเอกสารคำร้องขอร่วมเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

req.kku.ac.th

คำร้องขอลาพักการศึกษา

 

req.kku.ac.th

คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

 

 

สบพ.212

คำร้องขอย้ายคณะเรียน
(Faculty Transfer Request Form for Undergraduate Students, KKU)