คู่มือปฎิบัติงาน
การดำเนินงานการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่น
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเียรติขงอครธวิศวกรรมศาสตร์

โดย นางวิไลพร  ชมภูเขียว

รายงานการวิเคราะห์ความพึ่งพอใจ

” วิ่งกับนายช่าง มข. ”

โดย นางวิไลพร  ชมภูเขียว

คู่มือการปฎิบัติงาน
การจัดตารางเรียนตารางสอน
หลักสุตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล

โดย นางสาวจานิพร ทะเสนฮด

เรื่อง วิเคราะห์อัตราการคงอยู่  อัตราการพ้นสภาพ และอัตราผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และวิศวกรรมสื่อดิจิทัล
โดย นางสาวจานิพร ทะเสนฮด

คู่มือการการหาค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียความสูงหัวน ้าของอุปกรณ์ท่อ
รายวิชา EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
โดย  นายสกลเกียรติ กวีพิชชาพัชร

รายงานการวิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย นายสกลเกียรติ กวีพิชชาพัชร

คู่มือการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564
โดย นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบใช้กระดาษ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายภาณุพงศ์ ต.ประเสริฐ

คู่มือการจัดตารางเรียนตารางสอน

โดย นางธรธัญญา ธารเลิศ

รายงานวิเคราะห์ เรื่อง จำนวนผู้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนที่เข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักศึกษารหัส 55-59
โดย นางสาวอรวรรณ ชินทะนาม

คู่มือเรื่อง การตรวจตารางสอนของอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย นางสาวอรวรรณ ชินทะนาม

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักศึกษาเพื่อไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562
โดย บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง

  • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย บุษราภณณ์  อินทร์ตาแสง

-คู่มือการปฏิบัติงาน “การบริหารจัดการด้านทุนการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่เป็นบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

โดย นางสาวทิพากร ชัยสงค์

– งานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาชาวต่างชาติที่เข้าศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2558-2562” โดย นางสาวทิพากร ชัยสงค์

-คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โดย นางสาวเสาวนา เสียงสนั่น

-การวิเคราะห์ข้อมูล
การอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
โดย นางสาวเสาวนา เสียงสนั่น

-คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดการคำร้อง
ขอสอบวิทยานิพนธ์
โดย นางสาว พัชราภรณ์ เสนาศูนย์
งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

– การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้จัดทำ :นางสาว พัชราภรณ์ เสนาศูนย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การวิเคราะห์ข้อมูล
ประสิทธิผลและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
การปฎิบัติงานของคนสวน  ปีงบประมาณ 2561-2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ : นางจีระนันท์ พลยางนอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฎิบัติงาน
การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ :  เสริมสุข  วิสุทธิญาณภิรมย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ :  เสริมสุข วิสุทธิญาณภิรมย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฎิบัติงาน
การจัดทำวารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ :  นางสาวจารุณี  นวลบุญมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การวิเคราะห์การติดต่อสื่อสาร

ผู้จัดทำ :  นางสาวจารุณี  นวลบุญมา
นักวิชาโสตทัศนศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการ

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้จัดทำ :  นางสาวนิรมล ภูครองนาค
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-รายงานการวิเคราะห์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ :  นางสาวนิรมล ภูครองนาค
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการ

การขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุน
เงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ :  นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รายงานการวิเคราะห์
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

ผู้จัดทำ : นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการ

การจัดทำและดำเนินการโครงการฝึกอบรมแบบไม่เก็บค่าลงทะเบียน

ผู้จัดทำ :  นางสาวจตุพร  พิทักษ์พลรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รายงานการวิเคราะห์
เรื่อง วิเราะห์ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

ผู้จัดทำ :  นางสาวจตุพร  พิทักษ์พลรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการ

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ :  นางสาวอารีย์วรรณ  ละม้ายพันธ์
กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้จัดทำ :  นางสาวอารีย์วรรณ  ละม้ายพันธ์
กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการให้บริการอาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ

ผู้จัดทำ : นางสุวรรณี  มังดินดำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
กองบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
: นายนครินทร์ พูลศรี
นักวิชการโสดทัศนศึกษา

– การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไไฟฟ้า และราคาต่อหน่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

ผู้จัดทำ : นางสุวรรณี  มังดินดำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
กองบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ : นางอนุรักษ์  ใยแก้ว
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ : นางอนุรักษ์  ใยแก้ว
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวลัดดาภรณ  อินตาหามแห
เรื่อง การจัดทําลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ : นางสาวลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการยืมเงินทดรองจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

ผู้จัดทำ : นางสาวลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฏิบัตงิาน การเบกิ-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่
ผู้จัดทำ : นางสาวอรชร สอนสะอาด งานคลังและพสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การวิเคราะห์
การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้จัดทำ : นางสาวอรชร สอนสะอาด งานคลังและพสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การนำเครื่องมือที่ใช้แล้ว (เหล็กตะไบ) จากการเรียนการสอนวิชา 194100 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม ไปตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าและศึกษากระบวนการตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน

โดย : นายสมชาย  แก้วบุญเรือง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การศึกษาหาสัดส่วนโครงสร้างการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : นายทองปาน สุนทรารักษ์ งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

– กระบวนการสร้างระบบเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

โดย : นางสุทธดา ทรงจอหอ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การศึกษาค่าใช้จ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษตามกิจกรรม ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย  : นายภานุพงศ์ ต.ประเสริฐ งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะผู้วิจัย : นางปรีชญา  จันทรประทักษ์ ,  นางจารุวรรณ  ก้อนจันทร์   นางสาวลัดดาภรณ์  อินตาหามแห

– การออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไร้ฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากรในการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดทำ : นายทรงวุฒิ หิรัญมาพร

– การพัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์กลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้จัดทำ : นายทรงวุฒิ หิรัญมาพร  , นายอิทธิพงศ์ โคแก้ว