– คู่มือการ

การขอรับทุนวิจัย ทุนน าเสนอผลงาน และการสนับสนุน
เงินรางวัลผลงานด้านการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ :  นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รายงานการวิเคราะห์
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

ผู้จัดทำ : นางสาวสุกัญญา วรรณสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการ

การจัดทำและดำเนินการโครงการฝึกอบรมแบบไม่เก็บค่าลงทะเบียน

ผู้จัดทำ :  นางสาวจตุพร  พิทักษ์พลรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รายงานการวิเคราะห์
เรื่อง วิเราะห์ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

ผู้จัดทำ :  นางสาวจตุพร  พิทักษ์พลรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการ

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ :  นางสาวอารีย์วรรณ  ละม้ายพันธ์
กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้จัดทำ :  นางสาวอารีย์วรรณ  ละม้ายพันธ์
กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการให้บริการอาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ

ผู้จัดทำ : นางสุวรรณี  มังดินดำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
กองบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
: นายนครินทร์ พูลศรี
นักวิชการโสดทัศนศึกษา

– การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไไฟฟ้า และราคาต่อหน่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

ผู้จัดทำ : นางสุวรรณี  มังดินดำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ
กองบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ : นางอนุรักษ์  ใยแก้ว
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ : นางอนุรักษ์  ใยแก้ว
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวลัดดาภรณ  อินตาหามแห
เรื่อง การจัดทําลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดทำ : นางสาวลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการยืมเงินทดรองจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

ผู้จัดทำ : นางสาวลัดดาภรณ์ อินตาหามแห
งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– คู่มือการปฏิบัตงิาน การเบกิ-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่
ผู้จัดทำ : นางสาวอรชร สอนสะอาด งานคลังและพสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การวิเคราะห์
การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้จัดทำ : นางสาวอรชร สอนสะอาด งานคลังและพสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– การนำเครื่องมือที่ใช้แล้ว (เหล็กตะไบ) จากการเรียนการสอนวิชา 194100 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม ไปตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าและศึกษากระบวนการตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน

โดย : นายสมชาย  แก้วบุญเรือง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การศึกษาหาสัดส่วนโครงสร้างการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : นายทองปาน สุนทรารักษ์ งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

– กระบวนการสร้างระบบเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

โดย : นางสุทธดา ทรงจอหอ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การศึกษาค่าใช้จ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษตามกิจกรรม ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย  : นายภานุพงศ์ ต.ประเสริฐ งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะผู้วิจัย : นางปรีชญา  จันทรประทักษ์ ,  นางจารุวรรณ  ก้อนจันทร์   นางสาวลัดดาภรณ์  อินตาหามแห