ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :  KM copy

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ โดย : นางดารารัตน์ อุ่นคำ

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
โดย : นายอาทิตย์ วงษ์จันทร์

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยกระบวนการสหกิจศึกษา โดย : ผศ.ดร. สุธาสินี  เนรมิตตกพงศ์

– การนำเครื่องมือที่ใช้แล้ว (เหล็กตะไบ) จากการเรียนการสอนวิชา 194100 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม ไปตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าและศึกษากระบวนการตีมีดพร้าวิถีชาวบ้าน

โดย : นายสมชาย  แก้วบุญเรือง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การศึกษาหาสัดส่วนโครงสร้างการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : นายทองปาน สุนทรารักษ์ งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

– กระบวนการสร้างระบบเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

โดย : นางสุทธดา ทรงจอหอ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

– การศึกษาค่าใช้จ่ายจริงงบประมาณเงินรายได้โครงการพิเศษตามกิจกรรม ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย  : นายภานุพงศ์ ต.ประเสริฐ งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะผู้วิจัย : นางปรีชญา  จันทรประทักษ์ ,  นางจารุวรรณ  ก้อนจันทร์   นางสาวลัดดาภรณ์  อินตาหามแห

 
X