ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555

  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555

–  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

–  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับรวม

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 New!

 

ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560 New!

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560 New!

– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560 New!

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน          เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 235/2560) เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หนังสือ ที่ ศธ 0514.1.3.5/ว 2528 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงาน ทางวิชาการ

 

>> ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) <<

 

แบบฟอร์มประเมินผลการสอน

แบบฟอร์มขอประเมินผลการสอน

Checklist เอกสารประกอบการขอประเมินผลการสอน

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบที่ 1  บันทึกนำส่ง

เอกสารแนบที่ 2  ก.พ.อ. 03

เอกสารแนบที่ 3  หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ

เอกสารแนบที่ 4  หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบที่ 6  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (แนบหลังผลงาน)

– เอกสารแนบที่ 7  แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ที่ยื่นตำรา/หนังสือ)

เอกสารแนบที่ 8  แบบสรุปฐานข้อมูลในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Checklist เอกสารประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง