ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการดำเนินงานรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย (บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 65)
 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 791/2555) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057/2557) 19 พฤษภาคม 2557 ลงวันที่  เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ
3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 82/2564) ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกงานและ/หรือสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการสถานประกอบการ
5 ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(สำหรับนักศึกษา)
101 คำร้องขอให้คณะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Request for Issuance of a Letter to a Cooperative Education Organization)
104 ใบสมัครเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา (Cooperative Education Application Form)
105 หนังสือยืนยันการรับทราบจากผู้ปกครอง (Guardian Consent Form)
(สำหรับสถานประกอบการ)
102 แบบแจ้งความประสงค์รับนักศึกษา ภาพรวม
103 แบบแจ้งความประสงค์รับนักศึกษา ระบุรายชื่อ
 
ขั้นตอนระหว่างดำเนินการฝึกสหกิจศึกษา
(สำหรับนักศึกษา)
302 แบบเสนอเค้าโครงสหกิจศึกษา  (ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 3 สัปดาห์แรก) 
       Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
สำหรับนักศึกษานานาชาติ  Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
303 แบบเสนอความก้าวหน้าสหกิจศึกษา   (ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา  ทุก 2 และ 3 เดือน)
Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
สำหรับนักศึกษานานาชาติ  Download >>>    File.docx    or    File .PDF
304 สมุดบันทึกการปฎิบัติงานของนักศึกษา
Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
สำหรับนักศึกษานานาชาติ  Download >>>    File.docx    or    File .PDF
(สำหรับสถานประกอบการ)
301 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (สถานประกอบการส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในสัปดาห์แรก)
 
ขั้นตอนการนิเทศและประเมินผลสหกิจศึกษา
(สำหรับนักศึกษา)
401 แบบประเมินผลสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
402 ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา
       Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
สำหรับนักศึกษานานาชาติ  Download >>>    File .docx   or    File .PDF 
403 ตัวอย่างโปสเตอร์
(สำหรับอาจารย์)
304 คำร้องขอให้คณะออกหนังสือขอเข้านิเทศสหกิจศึกษา
(สำหรับสถานประกอบการ)
305 แบบแจ้งประโยชน์จากผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Letter of Acknowledgement on the Benefits from the Cooperative Education)
       (สถานประกอบการส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา)