บันทึกวิดีโอ การชี้แจงการเข้าร่วมฝึกงาน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 และสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567
ปีการศึกษา 2567
1. ปฏิทินการดำเนินงานรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2567
2. รายละเอียดการฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2567
3. ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 791/2555) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1057/2557) 19 พฤษภาคม 2557 ลงวันที่  เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบเหตุหรือประสบภัยต่างๆ
3 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 82/2564) ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกงานและ/หรือสหกิจศึกษาในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการสถานประกอบการ
ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
(สำหรับนักศึกษา)
1. นักศึกษาแจ้งความประสงค์จะเข้าฝึกสหกิจศึกษา/นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ ผ่านระบบ INTERN
2. วิธีการปักหมุด
3. หนังสือยืนยันการรับทราบจากผู้ปกครอง
(สำหรับสถานประกอบการ)
102 แบบแจ้งความประสงค์รับนักศึกษา ภาพรวม
103 แบบแจ้งความประสงค์รับนักศึกษา ระบุรายชื่อ
 
ขั้นตอนระหว่างดำเนินการฝึกสหกิจศึกษา
(สำหรับนักศึกษา)
302 แบบเสนอเค้าโครงสหกิจศึกษา (Cooperative Education Report Proposal)
ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 3 สัปดาห์แรก/ Please submit it to the student’s advisor within the first 3 weeks of the cooperative education
เอกสารสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ  Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
Documents for international students Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
303 แบบเสนอความก้าวหน้าสหกิจศึกษา (Cooperative Education Progress Report) 
ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ทุก 2 และ 3 เดือน/ Please submit it to the student’s advisor every 2 and 3 months of the cooperative education
เอกสารสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
Documents for international students Download >>>    File.docx    or    File .PDF
304 สมุดบันทึกการปฎิบัติงานของนักศึกษา (Cooperative Education Logbook)
เอกสารสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ  Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
Documents for international students Download >>>    File.docx    or    File .PDF
(สำหรับสถานประกอบการ)
301 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  สถานประกอบการส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในสัปดาห์แรก
 
ขั้นตอนการนิเทศและประเมินผลสหกิจศึกษา
(สำหรับนักศึกษา)
401 แบบประเมินผลสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Cooperative Education Evaluation Form)
402 ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Program Report)
เอกสารสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ  Download >>>    File.docx    หรือ    File .PDF
Documents for international students   Download >>>    File .docx   or    File .PDF 
403 ตัวอย่างโปสเตอร์
(สำหรับอาจารย์)
304 คำร้องขอให้คณะออกหนังสือขอเข้านิเทศสหกิจศึกษา
(สำหรับสถานประกอบการ)
305 แบบแจ้งประโยชน์จากผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Letter of Acknowledgement on the Benefits from the Cooperative Education)
สถานประกอบการส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา/Please return this form to Faculty of Engineering, Khon Kaen University within 1 week after the students have completed the cooperative