ชื่อฟอร์ม แบบฟอร์มใช้ในการลงทะเบียน Name Forms

 

 บว.09 คำร้องของลงทะเบียนน้อยกว่า / มากกว่า (ลงทะเบียนปกติ 9-15 หน่วยกิต) >> ? GS FORM <<   GS 9 Request of Registration for Lower/Upper Credits
 สทป.01 คำร้องของลงทะเบียนต่ำกว่าหลักสูตร (ป.โท ลงรายวิชา ป.ตรี)

? word/ ? pdf

 สทป.02 คำร้องของลงทะเบียนข้ามระบบการศึกษา (ภาคปกติ ลงเรียน section โครงการพิเศษ หรือ โครงการพิเศษ ลงเรียน section ภาคปกติ)
? word/ ? pdf
 สทป.03 คำร้องขอลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษา (ป.โท ลงรายวิชา ป.เอก หรือ ป.เอก ลงเรียนรายวิชา ป.โท) >>Word   >>PDF
 สทป.04 คำร้องขอถอนรายวิชาได้สัญลักษณ์ W >>Excel  >>PDF
 วศ.01 คำร้องทั่วไป >>Word  >>PDF General Inquiries Form For Graduate Students
 วศ.02 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียน (จากเดิม GD เป็น AU หรือ SU เป็นต้น)
? Excel / ? pdf
Request for Changing Grading System (Graduate Studies)
 วศ.03 คำร้องขอสำรองที่นั่งเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (นักศึกษาต่างคณะลงทะเบียนวิชาคณะวิศวะฯ)
? word/ ? pdf
 วศ.04 คำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
? Excel / ? pdf
Request for Special Enrollment for Additional Subjects (Graduate Study)
 แบบแจ้งข้อมูลค่าตอบแทน แบบแจ้งข้อมูลจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  >>Word  >>PDF
แบบแจ้งรายละเอียดการเดินทางมาราชการผู้ทรงคุณวุฒิ แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการเดินทางมาราชการผู้ทรงคุณวุฒิ >>Word >>PDF
แบบฟอร์มนศ.ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณ แบบฟอร์ม นศ. ขอเดินทาง >>Word >>PDF
แบบฟอร์มขอจัดซื้อ แบบฟอร์มขอจัดซื้อ
? excel
แบบฟอร์มขอจ้างเหมา แบบฟอร์มขอจ้างเหมา
? excel
 

แบบฟอร์มการแต่งตั้ง อ. ที่ปรึกษา ก่อนลงวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

 
 บว.21 คำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  >>Word   >>PDF  GS21 Request for appointment / change of Thesis or Independent Study Advisor

แบบฟอร์มใช้ในการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ /การศึกษาอิสระ
(ยื่นก่อนสอบ 2 สัปดาห์) 

วศ.06 แบบฟอร์มใช้ในการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ /การศึกษาอิสระ (ยื่นก่อนสอบ 2 สัปดาห์)  ? word/ ? pdf

แบบฟอร์มใช้ในการแจ้งผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

 วศ.วพ.03 1.   คำร้องขอรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ , เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ / การศึกษาอิสระ (แจ้งผลหลังจากสอบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสอบ)
>>Word  >>PDF
 En – Thes 03  Report Form for Examination Results of Thesis / Independent Study Proposal
 บว.23 แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ / ดุษฎีนิพนธ์ >> ? GS FORM <<   GS23 Submit Form for Thesis or Independent Study Proposal 

แบบฟอร์มใช้ในการขอสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ (ยื่นก่อนสอบ 2 สัปดาห์) 

 บว.25 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ >> ? GS FORM <<   GS25 Requesting for Examination of  Thesis or Independent Study
 วศ.06 แบบฟอร์มใช้ในการขอสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ (ยื่นก่อนสอบ 2 สัปดาห์) ? word/ ? pdf
 วศ.5 (สำหรับ นศ. รหัส ต่ำกว่า 59) แบบแสดงหลักฐานการมีประสบการณ์ด้านการวิจัย  >>Word   >>PDF
วศ.5-1 (สำหรับนศ.ตั้งแต่รหัส 59 ขึ้นไป) แบบแสดงหลักฐานการมีประสบการณ์ด้านการวิจัย

>>Word    >>PDF

 แบบฟอร์ม Turnitin Turnitin Originality Report (ส่งพร้อม เค้าโครง หรือ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ)  >>Word  >>PDF

แบบฟอร์มใช้ในการแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

 วพ.กศ.01,02 แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ และ แบบสรุปผลการประเมินการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  01 word/  pdf  , 02
word/  pdf
 บว.27 ใบแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ >> ? GS FORM <<   GS27 Report Form for Examination Results of Thesis or Independent Study
 บว.28 ใบรับรองการแก้ไขวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ(ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกลงนามไว้ให้ก่อน)>> ? GS FORM <<   GS28 Form for Correction of Thesis or Independent Study 

แบบฟอร์มใช้ในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์

 บว.16 แบบส่งและรับวิทยานิพนธ์  >>Word  >>PDF  GS16  Request Form for Thesis/Independent Study Submission
 บว.29 แบบฟอร์มตรวจสอบวิทยานิพนธ์  >>Word  >>PDF  GS29 Check List for Thesis Format                          
 บว.37 ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลเผยแพร่ผลงานให้เว็บ (http://gsmis.gs.kku.ac.th/)
นักศึกษาแจ้งชื่อและรหัสนักศึกษาแนบไฟล์ บว.37 ส่งเข้าเมล์ graduate@kku.ac.th

 แบบฟอร์มใช้ในการขอสอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้ (ยื่นก่อนสอบ 2 สัปดาห์)

 บว.30 คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้ >> ? GS FORM <<   GS30 Form of Request for Taking Comprehensive/Qualifying Examination Thesis or Independent Study
 บว.31 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้ (ยื่นพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ถ้ามี)  >> ? GS FORM <<   GS31 Appointment Form of the Comprehensive/Qualifying Examination Committee

แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้ (แจ้งผลภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ)

 บว.32 ใบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้ >> ? GS FORM <<  GS32 Comprehensive/Qualifying Examination Results Form

แบบฟอร์มใช้ในการแจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษา

แจ้งสำเร็จการศึกษา นักศึกษาเข้าไปยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษาในระบบลงทะเบียน เมนู “แจ้งจบออนไลน์” (http://reg.kku.ac.th) พิมพ์ใบแจ้งจบตรวจสอบหนี้สินตามแบบฟอร์ม
 วศ.40 คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา – บัณฑิตศึกษา และแบบฟอร์มตรวจสอบบทความตีพิมพ์เผยแพร่ (ส่งพร้อมแนบบทความตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับเต็ม+สารบรรณ+ปก)  >>Word  >>PDF

แบบฟอร์มอื่นๆ

 บว.13 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา>> ? GS FORM <<   GS13 Form of Request for Maintaining Student Status
 บว.13-1 คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์)
>> ? GS FORM << 
GS13-1 Request for Maintaining Student Status (Waiting for Acceptance of Publication)
 บว.14 คำร้องขอลาพักการศึกษา  >>Word  >>PDF  GS14 Form of Request for Leave for Absence from University
 บว.15 คำร้องขอลาออก >>Word  >>PDF GS15 Request for Resignation
 บว.17 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อ / ขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการ >> ? GS FORM <<  GS17 Request for Study Extension/Resume Work
 บว.18 คำร้องขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา >>Word  >>PDF
 บว.24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ >> ? GS FORM <<   GS24 Request Form for Changing  Title of  Thesis  or  Independent Study
 บว.33 คำร้องขอเปลี่ยนระบบการศึกษา >>Word   >>PDF GS33 Request to Change Type of Program Study
 บว.33-1 คำร้องขอเปลี่ยนแผน/แบบการศึกษา  >>Word  >>PDF
 บว.34 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา >>Word   >>PDF GS34 Request for Major Change
 บว.35 คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา >>Word   >>PDF
 บว.36 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา >>Word   >>PDF
 บว.39 คำร้องขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่รหัสต่ำกว่า 60 เท่านั้น)  >>Word   >>PDF   
 บว.42 แบบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชียวชาญ